ZRÓB ZDJĘCIE

Znajdź wiosnę i zrób jej zdjęcie. Zdjęcie musi być twojego autorstwa.

Wstaw je na facebooka

Wstaw zdjęcie na naszego facebooka pod postem ogłoszenia konkursu.

Odbierz nagrodę

25 osób które wstawią najpiękniejsze zdjęcie otrzyma nagrodę. Szczegóły w regulaminie.

 

 

REGULAMIN KONKURSU – „Szukajmy wiosny!”

 

§ 1          POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Organizatorem konkursu „Szukajmy wiosny!”, zwanego dalej Konkursem, jest spółka Sherwin-Williams Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Brodziszewie – ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000104380, posiadająca NIP: 7780021457, zwana dalej Organizatorem.

2.       Regulamin określa przedmiot Konkursu, zasady uczestnictwa w Konkursie, rodzaj nagród, sposób ich uzyskania i przekazania zwycięzcom Konkursu.

3.       Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, z wyłączeniem pracowników zatrudnionych przez Organizatora, osób współpracujących z Organizatorem oraz członków najbliższej rodziny wyżej wskazanych podmiotów. Każda z osób, spełniająca warunki Regulaminu, wraz z nadesłaniem zdjęcia, staje się Uczestnikiem Konkursu, zwana dalej Uczestnikiem.

4.       Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

5.       Zgłoszenia dokonane niezgodne z Regulaminem lub po jego zakończeniu, nie będą objęte Konkursem.

6.       Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów niniejszego Konkursu. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (zwanej dalej: Ustawą), dla celów przeprowadzenia Konkursu. Uczestnicy mają prawo wglądu do danych osobowych dotyczących ich osoby oraz ich modyfikowania.

7.       Dane o Uczestnikach zostaną zgromadzone wyłącznie dla celów realizacji Konkursu. Zgromadzenie danych ma charakter jednorazowy, okresowy oraz nie stanowi zbioru danych w rozumieniu art. 7 pkt 1 Ustawy. W stosunku do zgromadzonych danych Organizator zapewnia, że zastosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ich ochronę oraz zobowiązuje się do usunięcia zgromadzonych danych niezwłocznie po zrealizowaniu Konkursu.

8.       Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz brakiem zastrzeżeń co do jego treści, a także co do formy i realizacji Konkursu.

9.       Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

 

§ 2          PRZEDMIOT KONKURSU I PRZEBIEG KONKURSU

1.       Przedmiotem Konkursu jest udostępnienie przez Uczestników na portalu społecznościowym www.facebook.com , na profilu Viva Garden zdjęć pokazujących oznaki wiosny w naszym otoczeniu.

2.       Nagrodzonych zostanie 25 (słownie: dwudziestu pięciu) Uczestników, którzy spełnią warunki przewidziane niniejszym Regulaminem oraz udostępnią zdjęcia, o których mowa w ust. 1 powyżej.

3.       Uczestnik bierze udział w konkursie poprzez umieszczenie zdjęcia w komentarzu pod postem konkursowym, na portalu społecznościowym www.facebook.com na profilu Viva Garden.

www.facebook.com/vivagardenpl/photos/a.307480649325638.69976.300808373326199/1887370684669952

 

4.       Konkurs rozpocznie się w dniu 21.03.2018, o godzinie 12:00 i zakończy się dnia 04.04.2018, o godzinie 12:00.

5.       Każdy Uczestnik ma prawo wziąć udział w konkursie tylko raz. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedno zdjęcie. Uczestnik przy udziale w Konkursie może posługiwać się tylko jednym profilem na portalu społecznościowym www.facebook.com.

6.       Zgłaszane zdjęcia nie mogą naruszać przepisów obowiązującego prawa, w szczególności pominięte będą zdjęcia zawierające treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe. Zdjęcia naruszające przepisy prawa będą przez Organizatora w miarę możliwości usuwane. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, że przesłane zdjęcia nie naruszają praw autorskich innych podmiotów.

7.       Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na opublikowanie zdjęcia na profilu Viva Garden na portalu społecznościowym www.facebook.com.

8.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m. in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu komputerowego Uczestnika.

9.       Z chwilą dokonania przez Uczestnika zgłoszenia, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do zdjęć, tj. Utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz prawa pokrewne związane ze zdjęciami, w tym możliwość do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą. Przejście praw autorskich do zdjęć następuje wraz z prawem zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na wszystkich polach eksploatacji, bez ograniczenia w czasie, na terytorium kraju i za granicą, a w szczególności:

-       utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach;

-       zwielokrotnienie (wytwarzanie) wszelkimi znanymi technikami;

-       wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowych i sieci multimedialnych;

-       publiczne wykonanie, odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie oraz nadawanie i reemitowanie;

-       publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

-       eksploatacja w Internecie, w tym też na portalach społecznościowych, a w szczególności na portalu społecznościowym www.facebook.com na profilu Viva Garden.

§ 3          NAGRODY

1.      Spośród zgłoszonych zdjęć Jury, złożone z dwóch przedstawicieli Organizatora, dokona oceny zdjęć i wybierze 25 najlepszych prac, które zostaną nagrodzone. Wybór Zwycięzców nastąpi w siedzibie Organizatora Konkursu. Niezwłocznie po zakończeniu przyznawania Nagród zostanie sporządzony protokół dotyczący jego przebiegu.

2.      Rozstrzygnięcie Jury ma charakter uznaniowy i dobrowolny. Przy wyborze najlepszych zdjęć Jury kieruje się przede wszystkim kreatywnością Uczestnika.

3.       Ewentualny podatek dochodowy od nagrody uiszczają Zwycięzcy Konkursu.

4.       Każdy Zwycięzca Konkursu spełniający przesłanki określone w niniejszym Regulaminie ma prawo wyłącznie do jednej nagrody.

5.       Nagrody mają charakter rzeczowy i składają się na nie:
a) miejsca od 1 do 5: 3 puszki farby Viva Garden o pojemności 250 ml, w trzech kolorach: chabrowe pole, goździki, bezchmurne niebo, o łącznej wartości 53,13 zł brutto.
b) miejsca od 6 do 25: 3 saszetki farby Viva Garden o pojemności 40 ml, w trzech kolorach: chabrowe pole, goździki, bezchmurne niebo, o łącznej wartości 9,24 zł brutto.

6.       Do nagród wymienionych w ust. 5, pkt a) i b), Zwycięzca otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody, przy czym nagroda ta nie zostanie Laureatowi wydana, lecz wpłacona przez płatnika (Organizatora) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z artykułem 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

7.       Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

8.       Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym www.facebook.com w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Aby otrzymać nagrodę, Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest za pomocą zwrotnej wiadomości – przesłanej nie później niż w ciągu 24 godzin od daty otrzymania informacji o wygranej – wskazać swoje dane osobowe i adresowe. Nagroda zostanie Zwycięzcom dostarczona w formie przesyłki dokonanej na wskazane przez Zwycięzcę dane adresowe w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości zwrotnej. Za dzień dostarczenia nagrody uważa się dzień nadania przesyłki przez Organizatora w placówce pocztowej.

9.       Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu.

 

Poznań, 21 marca 2018

Back to Top